Innowacyjne urządzenie do nieinwazyjnej diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego metodą FMSF

(Flow Mediated Skin Fluorescence)


Angioexpert
Choroby cywilizacyjne, takie jak choroby układu krążenia, nowotwory i choroby neurodegeneracyjne (w tym choroba Alzheimera), wciąż wykazują tendencję wzrostową na całym świecie. Wywierają one destrukcyjny wpływ na życie społeczne i poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Według globalnych analiz statystycznych, choroba niedokrwienna serca jest najczęstszą przyczyną zgonów i główną przyczyną hospitalizacji, i wyprzedza w statystykach choroby nowotworowe (nowotwory złośliwe). Wiele krajowych programów zdrowotnych definiuje choroby cywilizacyjne jako najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia ludności. Ich zapobieganie i leczenie stało się częścią strategicznych planów badawczych i jednym z najważniejszych wyzwań przyszłości. Dowodzi to potrzeby szeroko zakrojonych badań opartych na współpracy nauki i przemysłu, prowadzących do opracowania skutecznych rozwiązań (zwłaszcza nieinwazyjnych) dla wczesnego diagnozowania i monitorowania stanu zdrowia pacjenta.

Metoda

Co mierzymy?

 • Podstawą techniki FMSF jest pomiar fluorescencji NADH z komórek naskórka.
 • Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD+) i jego zredukowana forma (NADH) odgrywają ważną rolę w układach biologicznych jako koenzymy w reakcjach utlenienia – redukcji.
 • Układ NADH/NAD+ jest nośnikiem elektronów w łańcuchu oddechowym każdej żywej komórki.
 • NADH w przeciwieństwie do NAD+ wykazuje silne właściwości fluorescencyjne.
Chemiczna struktura NADH i NAD+
Elektronowe widma absorpcyjne NADH i NAD+
Znormalizowane widma absorpcyjne i fluorescencyjne NADH
 • Fluorescencja NADH jest główną składową całkowitej fluorescencji, jaka jest emitowana z ludzkiej skóry.
 • Głębokość wnikania światła wzbudzającego (340 nm) w skórę jest niewielka (około 0,5 mm), ponieważ znaczna jego część jest absorbowana przez naskórek i warstwę brodawkową skóry właściwej.
 • W tych obszarach skóry gęstość naczyń krwionośnych jest raczej niska. Zmiany poziomu NADH zależą od dostępności tlenu i są bezpośrednią konsekwencją zaburzeń przepływu krwi w głębszych warstwach skóry.

W jaki sposób mierzymy?

 • Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF) jest techniką mierzącą zmiany intensywności fluorescencji NADH w skórze przedramienia w funkcji czasu, w odpowiedzi na wymuszone zatrzymanie i uwalnianie przepływu krwi.
 • Zamknięcie przepływu krwi w tętnicy ramiennej jest realizowane poprzez użycie mankietu okluzyjnego, powszechnie stosowanego w przyrządach do pomiaru ciśnienia krwi.

Zalety metody FMSF

 • Przydatna do oceny stanu krążenia poprzez porównanie odpowiedzi naczyniowej na przekrwienie reaktywne (PORH) w stosunku do stanu spoczynkowego (przed okluzją).
 • Odpowiednia do oceny stopnia niedokrwienia i reperfuzji komórek skóry zależnych od przepływu krwi w naczyniach.
 • Użyteczna do oceny postępu i remisji zaburzeń mikrokrążenia, regulacji metabolicznej oraz powikłań naczyniowych.
 • Optymalna do obserwacji oscylacji mikrokrążenia, których zmiany amplitudy i częstotliwości mogą sygnalizować nieprawidłowości w mikrokrążeniu.
 • Pomocna w monitorowaniu zaburzeń krążenia naczyniowego i doborze zindywidualizowanej formy terapii.
Metoda FMSF pozwala na wykrycie zaburzeń we wczesnym stadium rozwoju choroby oraz umożliwia monitorowanie procesu leczenia. Dzięki temu identyfikuje pacjentów do podjęcia interwencji profilaktycznej lub terapeutycznej z ewentualnym skierowaniem do dalszej diagnostyki.

Metoda FMSF uzyskała ochronę własności intelektualnej m.in. w następujących krajach: EU, USA, Kanadzie, Chinach, Japonii, Australii, Rosji.
Pierwszym testem opracowanym i wprowadzonym przez firmę Angionica jest FMSF–PORH test (Flow Mediated Skin Fluorescence – Post-Occlusive Reactive Hyperemia), który pozwala na ocenę krążenia mikronaczyniowego (dysfunkcji śródbłonka naczyniowego) w oparciu o stymulację krążenia w odpowiedzi na wymuszone przekrwienie reaktywne (PORH). Test umożliwia ocenę zarówno skurczu, jak i rozkurczu naczyń oraz pozwala śledzić kinetykę zmian w odpowiedzi na przekrwienie reaktywne. Reasumując, test FMSF-PORH pozwala na identyfikację pacjentów do interwencji profilaktycznej lub terapeutycznej oraz do dalszych, dokładniejszych i bardziej skomplikowanych testów diagnostycznych. Ponadto umożliwia monitorowanie procesu leczenia, obserwację wpływu leków na stan naczyń, jak również efekt treningu i wysiłku fizycznego na ogólny stan zdrowia.

Główne fragmenty typowego przebiegu FMSF

 • Linia podstawowa – zbierana przez 3 minuty (lub 4 minuty, jeśli jest niestabilna).
 • Odpowiedź ischemiczna (IR) – wywołana przez 3 minutowe zamknięcie przepływu krwi w tętnicy ramiennej opaską okluzyjną napompowaną do 60 mmHg powyżej skurczowego ciśnienia krwi, efektem czego jest wzrost fluorescencji NADH.
 • Odpowiedź hiperemiczna (HR) – jako wynik uwolnienia tętnicy z ucisku opaski okluzyjnej – w tym czasie obserwowany jest spadek fluorescencji poniżej linii podstawowej, aż do osiągnięcia minimum, po którym następuje powrót do linii podstawowej.
 • Odpowiedź hiperemiczna (HR) składa się z dwóch odrębnych faz:
   1) przekrwienia – związanego z ostrym spadkiem fluorescencji NADH w czasie 20-30 s;
   2) reperfuzji – znacznie wolniejszego procesu, podczas którego następuje powrót do stanu wyjściowego.

Definicje mierzonych parametrów

Parametry odpowiedzi hiperemicznej HRmax i HRindex określają zmiany intensywności fluorescencji NADH głównie w keratynocytach naskórka i odzwierciedlają metaboliczną reakcję komórek skóry na przekrwienie i reperfuzję.
Parametry odpowiedzi ischemicznej IRmax i IRindex określają zmiany intensywności fluorescencji NADH głównie w keratynocytach naskórka i stanowią miarę wrażliwości komórek naskórka na niedotlenienie w wyniku zamknięcia przepływu krwi w tętnicy ramiennej, powodowanego uciskiem opaski okluzyjnej. O tej wrażliwości decyduje przede wszystkim efektywność transportu tlenu do komórek naskórka tuż przed zastosowaniem okluzji.

Definicja mierzonych parametrów IRmax i HRmax
Definicja mierzonych parametrów IRindex i HRindex

Interpretacja mierzonych parametrów

 • HRmax odzwierciedla efektywność dostarczania tlenu do naskórka poprzez mikrokrążenie skórne podczas hiperemii i może być uznany za pośrednią miarę biodostępności NO w mikrokrążeniu.
 • HRindex odzwierciedla odtworzenie stanu metabolicznego naskórka po przekrwieniu spowodowanym zwolnieniem opaski okluzyjnej.
 • HRmax i HRindex są kluczowymi parametrami odzwierciedlającymi funkcje diagnostyczne techniki FMSF.
 • Parametry IRmax i IRindex są wrażliwe na odchylenia od procedury wykonania pomiarów i mają pomocnicze znaczenie diagnostyczne.
 • Obserwowane oscylacje mikronaczyniowe na linii bazowej i linii przebiegu hiperemicznego odzwierciedlają efektywność i prawidłowość skórnego przepływu mikronaczyniowego – osłabienie amplitudy oscylacji oraz zmiana ich częstotliwości może świadczyć o obecności zaburzeń mikrokrążenia.

Wartości progowe w cukrzycy

Na podstawie dotychczasowych wyników badań i doświadczeń ustalono wartości progowe świadczące o poważnym zaburzeniu mikrokrążenia i regulacji metabolicznej oraz ostrzegające o ryzyku powikłań naczyniowych w cukrzycy.
Szczególnie wysoką czułość i swoistość diagnostyczną w ocenie ryzyka pojawienia się powikłań naczyniowych posiada parametr HRindex

HRindex > 13% niskie ryzyko
8% < HRindex < 13% umiarkowane ryzyko
HRindex < 8% wysokie ryzyko
Technika FMSF umożliwia wczesną diagnozę dysfunkcji w krążeniu naczyniowym oraz zaburzeń regulacji metabolicznej, dlatego jest odpowiednia do monitorowania pacjentów diabetologicznych w ustalonych, na podstawie konsultacji lekarskich, odstępach czasu, dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Metoda FMSF ma zastosowanie zarówno w cukrzycy typu 1, jak i cukrzycy typu 2. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, wytwórca rekomenduje powtarzanie badania corocznie lub częściej, gdy obserwowane są istotne zmiany parametru HRindex.

Zalety techniki FMSF

 • umożliwia wczesną diagnostykę dysfunkcji w krążeniu naczyniowym,
 • identyfikuje chorych na cukrzycę z ryzykiem powikłań naczyniowych na wczesnym etapie,
 • ocenia ryzyko zaburzeń metabolicznych u pacjentów z cukrzycą typu 1,
 • ocenia ryzyko wystąpienia poważnych zagrożeń sercowo-naczyniowych u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2,
 • jest rekomendowana do monitorowania pacjentów z cukrzycą w czasie w celu zidentyfikowania wczesnych dysfunkcji krążenia oraz regulacji metabolicznej.

Publikacje:

 • Bugaj O., Kusy K., Kantanista A., Korman P., Wieliński D., Zieliński J. The Effect of a 7-Week Training Period on Changes in Skin NADH Fluorescence in Highly Trained Athletes. Appl. Sci. 2020; 10: 5133; doi.org/10.3390/app10155133
 • Gebicki J., Katarzynska J., Marcinek A. Can the microcirculatory response to hypoxia be a prognostic factor for Covid-19? Respir Physiol Neurobiol. 2020; 280: 103478; doi.org/10.1016/j.resp.2020.103478
 • Katarzynska J., Cholewinski T., Sieron L., Marcinek A., Gebicki J. Flowmotion Monitored by Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF): A Tool for Characterization of Microcirculatory Status. Front. Physiol. 2020; 11: 702; doi.org/10.3389/fphys.2020.00702
 • Niziński J., Kamieniarz L., Filberek P., Sibrecht G., Guzik P. Monitoring the skin NADH changes during ischaemia and reperfusion in humans. J. Med. Sci. 2020; 89: e405; doi.org/10.20883/medical.405
 • Katarzynska J., Borkowska A., Los A., Marcinek A., Cypryk K., Gebicki J. Flow-Mediated Skin Fluorescence (FMSF) technique for studying vascular complications in type 2 diabetes. J. Diabetes Sci. Technol. 2020; 14: 693-694; doi.org/110.1177/1932296819895544
 • Majewski S., Szewczyk K., Białas A. J., Miłkowska-Dymanowska J., Kurmanowska Z., Górski P. Assessment of microvascular function in vivo using flow mediated skin fluorescence (FMSF) in patients with obstructive lung diseases: A preliminary study. Microvasc. Res. 2020; 127: 103914; doi.org/10.1016/j.mvr.2019.103914
 • Bogaczewicz J., Tokarska K., Wozniacka A. Changes of NADH fluorescence from the skin of patients with Systemic Lupus Erythematosus. Biomed Res. Int. 2019: 5897487; doi.org/10.1155/2019/5897487
 • Katarzynska J., Lipinski Z., Cholewinski T., Piotrowski L., Dworzynski W., Urbaniak M., Borkowska A., Cypryk K., Purgal R., Marcinek A., Gebicki J. Non-invasive evaluation and metabolic regulation using flow mediated skin fluorescence (FMSF): Technical aspects and methodology. Rev. Sci. Instrum. 2019; 90: 104104; doi.org/10.1063/1.5092218
 • Bugaj O., Zielinski J., Kusy K., Kantanista A., Wielinski D., Guzik P. The effect of exercise on the skin content of the reduced form of NAD and its response to transient ischemia and reperfusion in highly trained athletes. Front. Physiol. 2019; 10: 600; doi:10.3389/fphys.2019.00600
 • Katarzynska J., Borkowska A., Czajkowski P., Los A., Szczerbinski L., Milewska-Kranc A., Marcinek A., Kretowski, A., Cypryk K., Gebicki J. Flow Mediated Skin Fluorescence technique reveals remarkable effect of age on microcirculation and metabolic regulation in type 1 diabetes. Microvasc. Res. 2019; 124: 19-24; doi.org/10.1016/j.mvr.2019.02.005
 • Tarnawska M., Dorniak K., Kaszubowski M., Dudziak M., Hellmann M. A pilot study with flow mediated skin fluorescence: A novel device to assess microvascular endothelial function in coronary artery disease. Cardiol. J. 2018; 25: 120-127; doi.org/10.5603/CJ.a2017.0096
 • Sibrecht G., Bugaj O., Filberek P., Nizinski J., Kusy K., Zielinski J., Guzik P. Flow-mediated skin fluorescence method for non-invasive measurement of the NADH at 460 nm – a possibility to assess the mitochondrial function. Post. Biol. Komórki 2017; 44: 333-352
 • Woźniacka A., Tokarska K., Bogaczewicz J. Zmienność fluorescencji zredukowanej formy koenzymu NADH w toczniu rumieniowatym i twardzinie układowej. Prz. Dermatol. 2017; 104: 206
 • Hellmann M., Tarnawska M., Dudziak M., Dorniak K. Roustil M., Cracowski J.-L. Validation of flow mediated skin fluorescence: a new technique to assess microvascular function in coronary artery disease. J. Vasc. Res. 2017; 54 (S1): 34
 • Hellmann M., Tarnawska M., Dudziak M., Dorniak K., Roustit M., Cracowski J.-L. Reproducibility of flow mediated skin fluorescence to assess microvascular function. Microvasc. Res. 2017; 113: 60-64; doi.org/10.1016/j.mvr.2017.05.004
 • Tarnawska M., Dudziak M., Hellmann M. Zastosowanie pookluzyjnej reakcji przekrwiennej w ocenie funkcji śródbłonka mikrokrążenia. Chor. Serca Naczyń. 2016; 13: 429-433
 • Piotrowski L., Urbaniak M., Jedrzejczak B., Marcinek A., Gebicki J. Flow mediated skin fluorescence – A novel technique for evaluation of cutaneous microcirculation. Rev. Sci. Instrum. 2016; 87: 036111; doi.org/10.1063/1.4945044

Konferencje:

 • Gębicki J. Nowa, nieinwazyjna metoda badania zaburzeń krążenia oraz regulacji metabolicznej (FMSF) u chorych z cukrzycą. XXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Łódź, 27-29 sierpnia 2020 (certyfikat)
 • Gębicki J. Diagnostics potential od FMSF technique for diabetes. ATTD Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, Madrid, Spain, 19-22 February 2020
 • Rechciński T. Autofluorescencja skóry – nowatorska metoda szacowania ryzyka sennego bezdechu u osób zdrowych i pacjentów obciążonych kardiologicznie. Kasprowisko 2019: XXV Konferencja Szkoleniowa i XXI Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Zakopane, 6-9 marca 2019
 • Rechcinski T., Cieslik-Guerra U., Siedlecki P., Uznanska-Loch B., Wierzbowska-Drabik K., Szymczyk E., Wejner-Mik P., Kurpesa M., Piotrowski L., Marcinek A., Gebicki J. Kasprzak J.D. Flow-mediated skin fluorescence – a novel screening tool for cardiovascular risk. European Society of Cardiology, ESC Munich, Germany, 25-28 August 2018. Eur. Heart J. 2018; 39 (suppl.): 899; doi:10.1093/eurheartj/ehy563.P4459
 • Kantanista, A., Bugaj, O., Kusy, K., Guzik, P., Wielinski, D., Zielinski, J. Exercise until exhaustion changes the skin content of nicotinamide adenine dinucleotide in highly-trained elite athletes. 23rd annual Congress of the European College of Sport Science, Dublin, Ireland, 4-7 July 2018
 • Nizinski J., Filberek P., Sibrecht G., Krauze T., Kusy K., Piskorski J., Wykretowicz A., Guzik P. Skin fluorescence response to forearm ischemia and reperfusion is related to body mass index in healthy people. 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. ECS Barcelona, Spain, 8-11 June 2018. J. Hypertens. 2018; 36 (suppl.) p e200; doi:10.1097/01.hjh.0000539558.10567.f1
 • Sibrecht G., Nizinski J., Filberek P., Zielinski J., Kusy K., Krauze T., Piskorski J., S. Michalak, A. Wykretowicz, P. Guzik. Non-invasive in vivo human model of the involvement of human epidermal mitochondria in the early post-ischaemic. Frontiers in Cardiovascular Biology, ESC Vienna, Austria, 20-22 April 2018. Cardiovasc. Res. 2018; 114(suppl_1): S75; doi:10.1093/cvr/cvy060.208
 • Filberek P., Nizinski J., Sibrecht G., Krauze T., Zielinski J., Kusy K., Piskorski J., Michalak S., Wykretowicz A., Guzik P. Sex differences in the flow-mediated epidermal fluorescence during forearm ischemia and reperfusion. Frontiers in Cardiovascular Biology, ESC Vienna, Austria, 20-22 April 2018. Cardiovasc. Res. 2018; 114(suppl_1): S42; doi:10.1093/cvr/cvy060.121
 • Piotrowski Ł., Lipiński Z., Cholewiński T., Dworzyński W., Purgał R., Marcinek A., Gębicki J. Technika Flow Mediated Skin Fluorescence: co mierzy AngioExpert i w jaki sposób działa. Seminarium Naukowe JCET, Kraków, 19 grudnia 2017
 • Woźniacka A., Tokarska K., Bogaczewicz J. Zmienność fluorescencji zredukowanej formy koenzymu NADH w toczniu rumieniowatym i twardzinie układowej. Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii, XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe PTD, Serock, 11–13 maja 2017
 • Hellmann M., Tarnawska M., Dudziak M., Dorniak K., Roustit M. Validation of flow mediated skin fluorescence: a new technique to assess microvascular function in artery disease. 25th Kraków Conference on Endothelium, Kraków, 20–21 October 2017
 • Tokarska K., Bogaczewicz J., Woźniacka A. Variability of NADH fluorescence measured with AngioExpert after locally applied anthraline in patients with psoriasis. Targeting Mitochondria World Congress, Berlin, Germany, 23–24 October 2017
 • Woźniacka A., Bogaczewicz J., Tokarska K. Mitochondrial function in vivo evaluated by NADH fluorescence in the skin reveals difference in patients with systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis. European Academy of Dermatology and Venerology, ESC Geneva, Switzerland, 13-17 September 2017
 • Hellmann M., Tarnawska M., Dudziak M., Dorniak K., Roustit M., Cracowski J.-L. Validation of Flow Mediated Skin Fluorescence: a new technique to assess microvascular function in coronary artery disease. 2nd Joint Meeting of the European Society for Microcirculation (ESM) and European Vascular Biology Organisation (EVBO), ESM-EVBO 2017, Geneva, Switzerland, 29 May–1 June 2017. J. Vasc. Res. 2017; 54 (S1): 34; doi:10.1159/000471944
 • Woźniacka A., Tokarska K., Bogaczewicz J. Zmienność fluorescencji zredukowanej formy koenzymu NADH w toczniu rumieniowatym i twardzinie układowej. Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii, XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe PTD, Serock, 11–13 maja 2017
 • Piotrowski Ł., Lipiński Z., Cholewiński T., Dworzyński W., Purgał R., Marcinek A., Gębicki J. Rozwój techniki FMSF w kierunku konstrukcji urządzenia komercyjnego do wczesnej diagnostyki dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, VII Seminarium JCET, Wierchomla Mała, 19-21 maja 2016
 • Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Ocena mikrokrążenia techniką FMSF: aspekty techniczne, metodyczne i kliniczne” Łódź, 8 kwietnia 2017

  - Lipiński Z., Cholewiński T., Pugrał R., Dworzyński W., Piotrowski Ł., Marcinek A., Gębicki J. Zasada i wybrane aspekty techniczne pomiaru fluorescencji NADH w naskórku. Firma ZL, Ultra-Viol s. c., Angionica Sp. z o. o.

  - Purgał M., Janiak K. Projekt wzorniczy stanowiska badawczego AngioExpert. Ultra-Viol s.c.

  - Piotrowski Ł., Lipiński Z., Cholewiński T., Pugrał R., Dworzyński W., Marcinek A., Gębicki J. Technika FMSF: co mierzymy i jak interpretować wyniki badań. Angionica Sp. z o. o., Firma ZL, Ultra-Viol s. c.

  - Tarnawska M., Dorniak K., Hellmann M. Walidacja kliniczna techniki FMSF w ocenie mikrokrążenia u pacjentów z chorobą wieńcową oraz niewydolnością serca. Zakład Diagnostyki Chorób Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny

  - Siedlecki P., Rechciński T. Protokół badania: Autofluorescencja skóry jako przesiewowa metoda oceny ryzyka kardiologicznego u osób poniżej 40 roku życia oraz narzędzie do badania efektów terapii zabiegowej pacjentów z chorobą wieńcową lub stenozą aortalną. Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  - Wierzbowska-Drabik K. Zakres danych kardiologicznych nt. ochotników i pacjentów uczestniczących w badaniu: Autofluorescencja skóry jako przesiewowa metoda oceny ryzyka kardiologicznego u osób poniżej 40 roku życia oraz narzędzie do badania efektów terapii zabiegowej pacjentów z chorobą wieńcową lub stenozą aortalną. Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  - Woźniacka A., Tokarska K., Bogaczewicz J. Badanie fluorescencji NADH w ocenie mitochondriów skóry w wykwitach łuszczycowych. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  - Tokarska K., Woźniacka A., Bogaczewicz J. Wpływ metforminy na fluorescencję NADH w skórze – opis przypadku. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  - Bogaczewicz J., Tokarska K., Woźniacka A. Ocena mitochondriów skóry w oparciu o pomiar fluorescencji NADH w toczniu rumieniowatym układowym i twardzinie układowej. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  - Kusy K., Wieliński D., Bugaj O., Kantanista A., Korman P., Zieliński J. Mikrokrążenie ocenione metodą FMSF u zawodników klasy mistrzowskiej reprezentujących różne dyscypliny sportowe. Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

  - Zieliński J., Kantanista A., Bugaj O., Wieliński D., Korman P., Kusy K. Wpływ maksymalnego wysiłku fizycznego na mikrokrążenie ocenione metodą FMSF u zawodników klasy mistrzowskiej reprezentujących różne dyscypliny sportowe. Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

  - Bugaj O., Kusy K., Kantanista A., Wieliński D., Korman P., Zieliński J. Związek mikrokrążenia ocenionego metodą FMSF z wydolnością tlenową u zawodników klasy mistrzowskiej reprezentujących różne dyscypliny sportowe. Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu


Produkt

AngioExpert

to urządzenie wykorzystujące metodę FMSF–PORH do oceny krążenia naczyniowego.

AngioExpert

to wyrób medyczny przeznaczony do nieinwazyjnego diagnozowania i monitorowania zaburzeń mikrokrążenia, regulacji metabolicznej oraz ryzyka powikłań naczyniowych w cukrzycy.


INNOWACYJNE URZĄDZENIE


NOWATORSKA METODA POMIARU


NIEINWAZYJNOŚĆ BADANIA


PROSTOTA I SZYBKOŚĆ

Pierwotnie skonstruowany prototyp był wyposażony w ksenonową lampę błyskową jako źródło światła wzbudzającego i fotopowielacz jako detektor fluorescencji. Obecnie głowica optyczna urządzenia AngioExpert bazuje na technologii fotodiodowej. Zostały użyte dwie diody, pierwsza jako źródło światła wzbudzającego (LED), a druga jako detektor fluorescencyjny. Dodatkowo, aby zapewnić odpowiednią długość fali, niezbędną do wzbudzenia NADH (340 nm) i wykrycia jego fluorescencji (460 nm), zastosowano zestaw filtrów wbudowanych w głowicę optyczną. Opisywane rozwiązanie pozwoliło na zaawansowaną miniaturyzację, a ponadto przyczyniło się do znacznego zredukowania szumów.
Schemat blokowy urządzenia AngioExpert opartego o technikę FMSF
Aparat AngioExpert – wyrób medyczny do zastosowań komercyjnych

O nas

Firma Angionica jest spółką typu spin-off, której głównym celem działalności jest wdrożenie innowacyjnej metody Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), opracowanej w Politechnice Łódzkiej (PŁ) i Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ).

FMSF jest nową, konkurencyjną metodą diagnostyczną, opartą na technologii fotodiodowej, chronioną międzynarodowymi patentami na głównych rynkach świata.

Technika FMSF jest przeznaczona do zastosowań w codziennej praktyce klinicznej do oceny stanu krążenia mikronaczyniowego i jego zaburzeń wywołanych chorobami cywilizacyjnymi.

ISO 13485:2016

Angionica Sp. z o.o. wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016-04 – Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych, pod nadzorem TÜV NORD Polska Sp. z o.o.


MDD 93/42/EEC

Angionica Sp. z o.o. stosuje system zapewnienia jakości w projektowaniu, produkcji i kontroli końcowej aparatu AngioExpert zgodnie z wymaganiami Dyrektywy MDD 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.Dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Grant nr POIR. 01.01.01-00-0540/15-00.Kontakt

Adres:

Angionica Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 116, bud. A-24, 90-924 Łódź

Tel.

tel. 42 631 30 81 (83)

REGON: 361456370
NIP: 7262656550
KRS: 0000557122